logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Walne Zebranie Członków

26 lutego 2022

Dnia 26 lutego 2022 roku odbyło się XII Walne Zebranie Członków Oddziału SITK RP w Toruniu.

1. Otwarcia XII Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK RP w Toruniu dokonał Prezes Oddziału – kol. Stefan Kalinowski. Walne Zebranie odbyło się w II terminie. Powitał przybyłych na zebranie członków oddziału. Obecni na XII Walnym Zebraniu Członków Oddziału SITK RP w Toruniu – zgodnie z listą obecności. Minutą ciszy uczczono ofiary agresji Rosji na Ukrainę.

2. Wybór Prezydium XII Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK RP w Toruniu:
Kol. Andrzej Latosiński - Przewodniczący Zebrania,
Kol. Zbigniew Dorau – Sekretarz Zebrania,
Kol. Ryszard Przybyszewski - protokólant Zebrania.
W głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
a) Złote z Diamentem Odznaka Honorowa SITK RP otrzymali: Andrzej Jaroszewski, Stefan Kalinowski.
b) Złote Odznaki Honorowe SITK RP otrzymali: Bartłomiej Kęsicki, Andrzej Osłowski, Andrzej Wałdowski.
c) Srebrne Odznaki Honorowe SITK RP otrzymali: Wojciech Czyżniewski, Arkadiusz Jaczun, Jan Kopiczyński, Marek Kossmann.
d) Dyplomy nadania godności Zasłużonego Seniora SITK RP otrzymali: Zbigniew Dorau, Stefan Kalinowski, Andrzej Latosiński, Ryszard Przybyszewski.
e) Nagrody książkowe otrzymali: Gabriela Piotrewicz, Elżbieta Trzecka, Andrzej Latosiński.
Odznaczeń i wyróżnień dokonali: Prezes Oddziału SITK RP kol. Stefan Kalinowski, kol. Kazimierz Cynk, kol. Jerzy Kępara.

4. Przyjęcie porządku obrad – w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

5. Przyjęcie Regulaminu Obrad XII Walnego Zebrania Członków - głosowanie jawne – wszyscy za.
Kol. Andrzej Latosiński – przedstawił propozycje, aby były wybory: 8 członków Zarządu + 2 zastępców członków Zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej + 1 zastępca członka Komisji Rewizyjnej, 1 delegata i 1 zastępcę na Zjazd SITK RP 19 - 21 maja br. w Miedzeszynie (Warszawa).

6. Zaproszeni goście: Na zebranie nie przybyli zaproszeni goście.

7. Wybory Komisji:
a) Mandatowej – kol. kol. Włodzimierz Łaganowski, Wojciech Czyżniewski, – głosowanie jawne – wszyscy za.
b) Wyborczej – kol. kol. Arkadiusz Jaczun, Marek Kossmann, - głosowanie jawne – wszyscy za.
c) Wniosków – kol. kol. Bartłomiej Kęsicki, Tadeusz Kowalski, - głosowanie jawne – wszyscy za.
d) Skrutacyjnej – kol. kol. Henryk Suchocki, Dawid Milejczak, - głosowanie jawne – wszyscy za.

8. a) Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału SITK RP w Toruniu za okres 2018 - 2021 oraz z działalności Ośrodka za okres 2018 – 2021– przez ustępującego Prezesa Oddziału kol. Stefana Kalinowskiego.
b) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przedstawił kol. Włodzimierz Łaganowski. Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

9. Przewodniczący Komisji Mandatowej XII Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK RP w Toruniu kol. Wojciech Czyżniewski odczytał sprawozdanie. Zebranie odbyte w II terminie jest prawomocne – obecnych jest 20 na upoważnionych 84 członków.

10. W czasie przeznaczonym na dyskusję zabrał głos kol. Tadeusz Kowalski, który postawił wniosek o zwiększenie publikacji materiałów informacyjnych na naszej stronie internetowej.

11. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi: głosowanie jawne za - jednogłośnie. Absolutorium zostało udzielone.

12. Wybory Prezesa Oddziału: Przewodniczący Komisji wyborczej kol. Aleksander Jaczun poinformował, iż wpłynęła jedna kandydatura - kol. Stefana Kalinowskiego.

13. Po głosowaniu tajnym Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – kol. Henryk Suchocki Ogłosił wyniki wyborów na Prezesa Oddziału. Wybranym został kol. Stefan Kalinowski – 20 głosów za.

14. Nowo wybrany Prezes Oddziału omówił zarys programu działania na kadencję 2022 - 2025. Podziękował za wybór na Prezesa.

15. Uchwalenie Regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, – głosowanie - tajne: za jednogłośnie

16. Kol. Aleksander Jaczun – przewodniczący Komisji Wyborczej –
a) przedstawił kandydatów na członków Zarządu – 10 osób –
b) przedstawił kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej – 4 osoby.

17. Komisja wyborcza rozdała zebranym karty wyborcze kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Głosowanie tajne na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

18. Przewodniczący zebrania kol. Andrzej Latosiński zaproponował kol. Jerzego Kęparę na delegata na Zjazd SITK RP oraz kol. Aleksandra Jaczun na zastępcę delegata na Zjazd SITK RP. W głosowaniu jawnym – wszyscy za – zamknięto listę i przyjęto te kandydatury delegatów na Zjazd SITK RP.

19. W dyskusji zabrał głos kol. Tadeusz Kowalski wskazując na potrzebę zdynamizowania działań w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych: kołach, klubach i zakładach pracy.

20. Przewodniczący Komisji Wniosków XII Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK RP w Toruniu – kol. Bartłomiej Kęsicki przedstawił wnioski. Głosowanie jawne – nad całością wniosków – wszyscy za.

21. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - kol. Henryk Suchocki ogłosił wyniki wyborów na Prezesa Oddziału, członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd.
Wybrano następujących kol. kol. :
a) na Prezesa Oddziału: Stefan Kalinowski,
b) do Zarządu Oddziału:
  1. Ryszard Przybyszewski, 2. Bartłomiej Kęsicki,
  3. Andrzej Latosiński, 4. Andrzej Wałdowski,
  5. Jerzy Kępara, 6. Arkadiusz Jaczun,
  7. Andrzej Osłowski, 8. Jan Kopiciński,
  9. I z-ca Elżbieta Trzecka, 10. II z-ca Janusz Hildebrandt.
c).do Komisji Rewizyjnej:
  1.Włodzimierz Łaganowski, 2. Andrzej Jaroszewski,
  3.Zbigniew Dorau, 4. Z-ca członka Danuta Fajga,
d) delegata na Zjazd SITK RP w maju br.:
  1. Jerzy Kępara,
e) na zastępcę delegata na Zjazd SITK RP:
  1. Aleksander Jaczun.

22. Kol. Andrzej Latosiński zamknął obrady XII Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK RP w Toruniu.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie  zdjęcie 

Powrót