logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Usługi - Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych

Naszymi ekspertami są doświadczeni specjaliści i rzeczoznawcy z poszczególnych dziedzin transportu i infrastruktury komunikacyjnej.

Wykonujemy:

 • Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
  • dróg, obiektów inżynierskich i mostowych,
  • dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych, wjazdów,
  • dróg kolejowych i obiektów mostowych.
 • Opracowania opinii technicznych w zakresie:
  • dróg i obiektów mostowych,
  • infrastruktury kolejowej.
 • Doradztwo w zakresie organizacji transportu:
  • drogowego,
  • kolejowego.
 • Inwentaryzacje:
  • obiektów drogowych, kolejowych i mostowych,
  • oznakowania dróg,
  • infrastruktury kolejowej.
 • Opracowania instrukcji i regulaminów w zakresie:
  • pracy transportu kolejowego,
  • przewozu przesyłek towarów niebezpiecznych,
  • systemu utrzymania pojazdów szynowych,
  • eksploatacji, naprawy oraz oceny stanu technicznego (wyceny) taboru i sprzętu komunikacyjnego – pojazdy szynowe,
  • szkolenia zawodowego pracowników.
 • Przeglądy okresowe:
  • linii kolejowych normalnotorowych i wąskotorowych,
  • bocznic.
 • Badania okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”
 • Opracowania „Oceny ryzyka zawodowego”

Prowadzimy:

 • doradztwo,
 • nadzory inwestorskie robót drogowo-mostowych,
 • inne usługi z zakresu utrzymania, modernizacji, budowy urządzeń i obiektów komunikacji drogowej, kolejowej, miejskiej,
 • szkolenia i egzaminy okresowe dla pracowników transportu,
 • szkolenia wstępne i okresowe z zagadnień bhp.

Działalność prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. Prosimy o przesyłanie ofert i polecanie naszych usług. Wykonawców zadania zatrudniamy na „Umowę o dzieło”.