logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Zarządu Oddziału z udziałam Komisji Rewizyjnej

7 września 2023

Zebraniu przewodniczył kol. S. Kalinowski, uczestniczyło w nim 9 osób.

1. Odczytano protokół nr 2/23 z posiedzenia zarządu w maju 2023 r. Protokół został przyjęty.
2. We wrześniu br. skreślono z przynależność do SITK jedną osobę oraz przyjęto jedną osobę.
3. Kol. K. Cynk przedstawił informację o stanie finansów. Do końca sierpnia ze składek członkowskich uzyskano kwotę 1207,00 zł. Za pierwsze półrocze mamy saldo ujemne: – 1924,49 zł.
4. Kol. R. Przybyszewski przedstawił stan prac projektowych dla S5 na odcinku Ostróda – Grudziądz po zakończeniu konsultacji społecznych i opracowaniu prognozy ruchu.
5. Nie zgłosiliśmy swojego udziału w międzyoddziałowym spotkaniu w Warszawie w dniach 11-12 października br.
6. Kol. S. Kalinowski poruszył zagadnienie wysokości składki członkowskiej w naszym oddziale proponując jej podniesienie z 8 do 10 zł dla członka pracującego oraz z 5 do 6 zł dla emeryta lub rencisty. W przypadku akceptacji zmiany wysokości składki stosowna uchwała zostanie podjęta na następnym spotkaniu zarządu.
7. W zakresie planu zamierzeń zarządu poinformowano o możliwości zorganizowania w październiku lub listopadzie spotkania dotyczącego zastosowania keramzytu w budownictwie lub geowłóknin w drogownictwie.
8. Termin następnego spotkania Zarządu Oddziału SITK w Toruniu ustalono na październik 2023 r. przypuszczalnie w dniach od 17 do 19 tego miesiąca.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie 

Powrót