logo SITK o/Toruń

SITK o/Toruń

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddział w Toruniu

Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Oddziału SITK RP w Toruniu

9 lutego 2024

Odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Oddziału SITK RP w Toruniu z udziałem Komisji Rewizyjnej, Przewodniczących Kół/Klubów oraz zainteresowanych członków Oddziału.

Zebraniu przewodniczyli kol. S. Kalinowski oraz A. Osłowski.

1. Odczytano protokół nr 5/23 z posiedzenia zarządu z grudnia 2023 r. Protokół został przyjęty.
2. W lutym br. skreślono z SITK troje naszych członków.
3. Kol. A. Osłowski przedstawił sprawozdanie z działalności oddziału w 2023 r. Oddział liczył 77 członków ( tak samo jak w na koniec 2022r.).
4. Kol. K. Cynk przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Ośrodka Usług i Toruńskiego Oddziału SITK za 2023 r. Ze składek uzyskano kwotę 4027,00 zł. Wynik końcowy za ubiegły rok: saldo ujemne – 205,56 zł. Stratę pokryto z rezerwy finansowej. Poinformował również o zaległościach w płaceniu składek przez wielu emerytów; klub nr 12 od sierpnia 2023 r. wstrzymał przekazywanie składek na nasze konto.
5. Kol. W. Łaganowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
6. Jednomyślnie udzielono absolutorium Zarządowi Toruńskiego Oddziału SITK za 2023 r.
7. Kol. S. Kalinowski poinformował o styczniowym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w FSNT NOT Oddział w Toruniu.
8. W zakresie planu zamierzeń zarządu poinformowano o możliwości kontynuowania spotkań w zakresie nowych technologii w drogownictwie oraz spotkań z prezentacją planowanych inwestycji w tej dziedzinie. Możliwy jest również udział w zgłaszaniu wniosków do planów ogólnych miast i gmin. W przypadku zgłoszenia minimalnej ilości uczestników możliwe jest również zorganizowanie wyjazdu technicznego lub turystycznego.
9. Klub nr 13 zgłosił możliwość zorganizowania wycieczki w pierwszym półroczu br.
10. Kol. R. Przybyszewski poinformował, że na grudniowym spotkaniu Prezesów Oddziałów w Warszawie postanowiono nie podnosić minimalnych składek członkowskich w SITK.
11. Termin następnego spotkania Zarządu Oddziału SITK w Toruniu ustalono na 24 kwietnia 2024 r.

zdjęcie  zdjęcie 
zdjęcie 

Powrót